Syftet med en OVK-besiktning

OVK-besiktning kan enkelt beskrivas som lagstadgad kontroll av ventilationssystem både på offentliga fastigheter och privatägda bostäder.

En OVK-besiktning betyder att man utför en besiktning av ventilationssystem. Själva begreppet är en förkortning av Obligatorisk Ventilations Kontroll. Som varje obligatorisk besiktning regleras även denna av olika lagar då ett exempel är Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Besiktningen styrker och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska och det kan man säga är dess främsta syfte. Ventilationen ligger till grund för en bra inomhusmiljö både när det gäller privata bostäder och offentliga lokaler. Under OVK kan man även upptäcka eventuella fel eller skador som behöver åtgärdas, återigen med syfte till att skapa en passande inomhusmiljö.

OVK-besiktningen får endast genomföras av certifierade besiktningsmän. Efter utförd kontroll utfärdar besiktningsmannen protokoll som intygar att ventilationssystemet är i gott skick. I samma dokument beskrivs det även eventuella brister som måste åtgärdas. Det anges även en tidsram under vilken felen måste avlägsnas.

Hur ofta ska man besiktiga byggnader i Sverige?

I Sverige måste alla byggnader besiktigas i enlighet med Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem.

Det enda undantaget är småhus som är byggda för en eller två familjer med ett ventilationssystem som är byggd som frånluftsventilation där det även finns värmeåtervinning. Sådana hus besiktigas endast när systemet installeras. Övriga byggnader måste genomgå en OVK. Tidsintervallet skiljer sig fastighetstyper emellan.

Följande regler gäller idag:

- Var tredje år ska det ske en OVK-besiktning på skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler

- Samma tidsintervall på tre år gäller även flerbostadshus, industri-, och kontorsbyggnader

För byggnader med en fläktventilation utan någon värmeåtervinning finns det OVK krav på besiktning var sjätte år.

Ansvar

Vem ansvarar för att OVK-besiktningarna ska ske i tid? Det är helt och hållet fastighetsägarens ansvar. I det här fallet spelar det ingen roll vem som nyttjar fastigheten, ansvaret är ägarens. Samma ansvar gäller även vid upptäckta brister eller fel vid besiktningen. Det är återigen fastighetsägarens plikt att åtgärda dessa i enlighet med angiven tidsram och instruktion. Om ägaren inte lyckas att avlägsna bristerna kan det leda till ett vite. Kontroll och uppföljning i samband med upptäckta fel av ventilationssystem ligger hos Byggnadsnämnden. Som det nämndes tidigare erhåller varje fastighetsägare ett protokoll efter att besiktningen genomförts. En kopia skickas även till tillsynsmyndigheten som i sin tur kontrollerar att brister har åtgärdats i tid. Intyget ska placeras på en synlig plats i den aktuella fastigheten, något som också är ägarens ansvar. 

12 Mar 2020